Theo em cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới

  • 1 Đánh giá

2. Bảo vệ rừng nhiệt đới

Theo em cần làm gì để bảo vệ rừng nhiệt đới?

Bài làm:

- Biện pháp bảo vệ:

  • nghiêm cấm khai thác ở những khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng nguy cấp,
  • phân công khu vực bảo vệ,
  • tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng,
  • sử dụng sản phẩm từ rừng tiết kiệm và hiệu quả,
  • không đốt rừng làm nương rấy,...
  • 179 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021