Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan ?

  • 1 Đánh giá

Bài tập e: Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan ?

(1) Xem bói ;

(2) Xin thẻ ;

(3) Lên đồng ;

(4) Yểm bùa ;

(5) Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao ;

(6) Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên ;

(7) Đi lễ chùa ;

(8) Đi lễ nhà thờ.

Bài làm:

Những hành vi thể hiện sự mê tín dị đoan:

1) Xem bói ;

(2) Xin thẻ ;

(3) Lên đồng ;

(4) Yểm bùa ;

(5) Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao ;

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021