Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Theo quan điểm triết học Mác – Lê nin, thế nào là phát triển?

Bài làm:

Phát triển là một khái niêm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn. Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021