Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao?

  • Chín quá hóa nẫu
  • Có công mài sắt có ngày nên kim
  • Kiến tha lâu cũng đầy tổ
  • Đánh bùn sang ao

Bài làm:

* Câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi:

  • Chín quá hóa nẫu: Lượng đã quá nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất.
  • Có công mài sắt có ngày nên kim: Sự chăm chỉ cần cù sẽ dẫn đến thành công.
  • Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Sự cần cù chăm chỉ, kiên nhẫn sẽ dẫn đến kết quả tốt.
  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 10