Thực hành: Cắt một cây rau cải sát gốc rồi trồng lại vào đất. Viết dự đoán xem sau một ngày cây rau cải sẽ như thế nào? Vì sao?...

  • 1 Đánh giá

4. Thực hành

a. Cắt một cây rau cải sát gốc rồi trồng lại vào đất.

b. Viết dự đoán xem sau một ngày cây rau cải sẽ như thế nào? Vì sao?

c. Viết dự đoán vào bảng

d. Quan sát sau một ngày cây rau cải như thế nào? Hãy giải thích vì sao?

e. Viết kết quả quan sát và giải thích của em vào bảng?

Trước khi cắt gốcDự đoán sau khi cắt gốcKết quả sau khi cắt gốcGiải thích
Cây rau tươi tốtCây rau.............................................

Bài làm:

1. Làm thí nghiệm

2. Viết kết quả quan sát và giải thích của em vào bảng?

Trước khi cắt gốcDự đoán sau khi cắt gốcKết quả sau khi cắt gốcGiải thích
Cây rau tươi tốtCây rau sẽ mọc lên những lá non mới từ gốc cây mới cắtMọc lên những mầm lá non mớiVì cây vẫn còn một đoạn ngắn gốc và rễ nên rễ hút nước và khoáng từ đất lên nuôi cây, giúp cây tiếp tục mọc lên lá mới.
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021