Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào?

Bài làm:

Câu 2:

  • Cơ thể thủy tức chi có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài.
  • Cho nên thủy tức lây thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một 15 đó (gọi là lỗ miệng).
  • Đây cũng là đặc điếm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021