Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 184 - sgk Sinh học 7

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật

Bài làm:

  • Cây phát sinh động vật phản ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật
  • Qua cây phát sinh thấy:
    • Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật
    • Mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau
    • So sánh sự đa dạng các nhánh với nhau

  • 128 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021