Tìm từ ngữ chỉ sự vật. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. Đặt 2 - 3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng.

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ sự vật:

a. Có ở biển

b. Có ở rừng

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng.

b. Thêm vào câu em vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Vì sao?

Bài làm:

3.

a. Có ở biển: san hô, sao biển, cá, bạch tuộc, mực, cua, tôm, rong biển,...

b. Có ở rừng: cây cối, hổ, báo, chim, rắn,...

4.

a. Đặt 2 - 3 câu giới thiệu về sự vật ở biển hoặc ở rừng.

Những ngọn san hô vô cùng đẹp.

Cây cối um tùm nhưng là nơi sống cho một số loài.

b. Thêm vào câu em vừa đặt từ ngữ trả lời câu hỏi Ở đâu? hoặc Vì sao?

Dưới biển, những ngọn san hô vô cùng đẹp.

Trong rừng, cây cối um tùm nhưng là nơi sống cho một số loài.

  • 98 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021