Tìm ví dụ và phân tích tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu theo các ý:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng.

2. Tìm ví dụ và phân tích tác dụng của việc sắp xếp trật tự từ trong câu theo các ý:

  • Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng
  • Liên kết câu văn với những câu khác trong băn bản
  • Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói

Bài làm:

VD1:

Trên xe người đàn bà ngồi chỗm chệ.

Trên xe, ngồi chỗm chệ một người đàn bà.

=> Tác dụng: Nhấn mạnh vào đặc điểm hành động ngồi của chủ thể: người đàn bà.

VD2:

Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta đã chụp rồi.

(Nam Cao)

=> Tác dụng: Liên kết câu với những câu khác trong văn bản.

VD3:

Trong đầm gì đẹp bằng sen,

Lá xanh bông trắng lai chen nhi vàng.

Nhi vàng, bông trắng, lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

(Ca dao)

=> Tác dụng: Đảm bảo sự hài hoà về ngữ âm của lời nói.

  • 102 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021