Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 70 sgk vật lí 10

Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở

a. trên trái đất (lấy g = 9,8 m/s2)

b. trên mặt trăng (lấy g = 1,7 m/s2).

c. trên kim tinh (lấy g = 8,7 m/s2).

Bài làm:

Trọng lượng của nhà du hành vũ trụ là khi người đó ở:

a. trên mặt đất: P = m.g =75.9,8 = 735 N.

b. trên mặt trăng: P = m.gmt = 75.1,7 = 127,5 N

c. trên kim tinh: P = m.gkt = 75.8,7 = 652,5 N.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021