VNEN toán 9 tập 2

Dưới đây là toàn bộ các bài giải của chương trình VNEN toán lớp 9 tập 2. Cách trình bày và hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài giải nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: VNEN toan 9 tap 2 KhoaHoc

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 4: Minh họa hình học nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 5: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài 6: Ôn tập chương III

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 1: Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0)

Bài 2: Đồ thị của hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0)

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 5: Luyện tập

Bài 6: Hệ thức Vi-et và ứng dụng

Bài 7: Luyện tập

Bài 8: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 9: Giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn

Bài 10: Luyện tập

Bài 11: Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3: Luyện tập về góc ở tâm - số đo cung - Liên hệ giữa cung và dây

Bài 4: Góc nội tiếp

Bài 5: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 6: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Bài 7: Luyện tập về góc nội tiếp - góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung - góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

Bài 8: Cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp đường tròn

Bài 9: Luyện tập về cung chứa góc và tứ giác nội tiếp đường tròn

Bài 10: Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp

Bài 11: Độ dài đường tròn - cung tròn

Bài 12: Diện tích hình tròn - Hình quạt tròn

Bài 13: Ôn tập chương III - Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt

Bài 3: Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích của hình cầu

Bài 4: Luyện tập Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

Bài 5: Ôn tập chương IV

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9