Trắc nghiệm công dân 8 bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 8 bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khoản 2 điều 132 Bộ luật hình sự thể hiện đặc điêm gì của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.

 • B. Tính xác định chặt chẽ.

 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 2: Các điều luật được quy định rõ ràng, chính xác, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 3: Điều bao nhiêu của Hiến pháp quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân nhưng khiếu nại, tố cáo phải đúng luật.

 • A. Điều 71
 • B. Điều 72
 • C. Điều 73
 • D. Điều 74

Câu 4: Pháp luật là công cụ để thực hiện quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội nói đến nội dung nào của pháp luật?

 • A. Khái niệm pháp luật.
 • B. Vai trò của pháp luật.
 • C. Đặc điểm của pháp luật.
 • D. Bản chất của pháp luật.

Câu 5: Các quy định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người, có tính phổ biến chung, được áp dụng nhiều lần trong phạm vi rộng lớn thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 6: Luật hôn nhân và gia đình quy định nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 7: Pháp luật do nhà nước ban hành, mang tính quyền lực, bắt buộc mọi người phải tuân theo, không phụ thuộc vào sở thích của bất cứ ai thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 8: So với đạo đức, điểm khác biệt căn bản nhất giữa pháp luật và đạo đức thể hiện ở đặc điểm nào?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 9: Hành vi đốt, phá rừng trái phép hoặc hủy hoại rừng bị xử lí như thế nào?

 • A. Được khuyến khích
 • B. Không bị phạt
 • C. Tùy theo mức độ bị phạt tiền, phạt bù.
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 10: Tại Hiến pháp và Luật giáo dục đều quy định quyền và nghĩa vụ của công dân điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 11: Pháp luật do........ ban hành?

 • A. Quốc hội
 • B. Nhà nước
 • C. Chính phủ
 • D. Nhân dân

Câu 12: Đặc điểm của Pháp luật là?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 13: Vai trò của pháp luật:

 • A. Công cụ quản lí nhà nước, quản lí kinh tế, văn hóa xã hội.
 • B. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 • C. Là phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
 • D. Tất cả các ý trên đúng

Câu 14: Bản chất pháp luật nước ta là?

 • A. Thể hiện ý chí của giai cấp công nhân.
 • B. Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam trên các lĩnh vực.
 • C. Thể hiện ý chí của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 15: Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, điều đó thể hiện đặc điểm nào của pháp luật?

 • A. Tính quy phạm phổ biến.
 • B. Tính xác định chặt chẽ.
 • C. Tính bắt buộc.
 • D. Cả A, B, C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


 • 267 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021