Trắc nghiệm Đại số 8 bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giá trị nào của biểu thức với x=5 là:

 • A.6
 • B.8
 • C.10
 • D.Một đáp số khác

Câu 2: Giá trị của biểu thức với x=4 là:

 • A.4
 • B.6
 • C.8
 • D.Một đáp số khác

Câu 3: Đa thức được thu gọn là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn kết quả đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn kết quả đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Rút gọn biểu thức ta được kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Giá trị của biểu thức với x=99

 • A.1000000
 • B.100000
 • C.10000
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Giá trị của biểu thức với x =11 là:

 • A.999999
 • B.99999
 • C.9999
 • D.Một đáp số khác

Câu 9: Điều vào chỗ trống.

 • A. .
 • B.
 • C.
 • D. .

Câu 10: Tính giá trị cuả biểu thức tại x = 2 và y = -1.

 • A. 1
 • B. 8
 • C. 27
 • D. -1
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 13 14


 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021