Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thể tích lăng trụ đứng theo các kích thước 4cm,6cm,10cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Thể tích của lăng trụ đứng với các kích thước 3cm,4cm,7cm là:

 • A.24
 • B.42
 • C.66
 • D.84

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là một tam giác vuông tại A,AC=b,.Góc giữa BC' và mp(AA'CC') bằng $30^{\circ}$.Tính thể tích của lăng trụ.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

* Trả lời câu 4 và câu 5 với giả thiết bài toán như sau: "Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C', đáy là tam giác ABC vuông tại A có AB=5cm, BC=13cm, AA'=20cm."

Câu 4: Diện tích xung quanh lăng trụ đúng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Thể tích lăng trụ đứng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho lăng trụ đều ABCD.A'B'C'D' có thể tích là , AB=4mm.Độ dài AA' là bao nhiêu?

 • A.12mm
 • B.16mm
 • C.10mm
 • D.20mm

Câu 7: Cho hình lăng trụ đều ABCD.A'B'C'D' có AB=5cm, AA'=10cm.Thể tích lăng trụ này là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 9: Lăng trụ đứng có kích thước 6cm * 8cm *xcm và có thể tích là .Tìm x.

 • A.10cm
 • B.20cm
 • C.5cm
 • D.8cm

Câu 10: Tính thể tích hình lăng trụ đứng có các kích thước như hình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 112


 • 24 lượt xem