Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC,AM là trung tuyến và có . Chứng minh được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất. Cho tam giác ABC vuông tại A, M trên cạnh AB.Vẽ MD cắt AC tại E

 • A.Chứng minh được rằng EM.ED=EA.EC
 • B.Chứng minh được rằng BM.BA=BD.BC
 • C.Cả a,b đều đúng
 • D.Cả a,b đều sai

Câu 3: Cho tam giác ABC, AB=6cm,AC=9cm, . AD=x.Tính x

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5

Câu 4: Cho hình thang ABCD (AB//CD), AB=12,5cm,CD=28,5cm,. Vậy độ dài BD gần bằng số nào nhất:

 • A.17,5
 • B.18
 • C.18,5
 • D.19

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng.Nếu hai tam giác ABC và DEF có ,$\widehat{C}=\widehat{E}$ thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Nếu hai tam giác DEF và SRK có thì chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chỉ ra câu sai. cho ta:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chỉ ra câu sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có . Ta có CD=

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.2,5

Câu 10: Cho tứ giác ABCD, có , AD cắt BC tại M.Chứng minh được

 • A.MA.MD=MB.MC
 • B.
 • C.
 • D.MC.AD=MD.BC

Câu 11: Cho tam giác ABC có . Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Nếu thì $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$
 • B.Nếu thì $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$
 • C.Nếu và $\widehat{C}=36^{\circ}$ thì $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$
 • D. Cả ba kết quả đêu đúng

Câu 12: Cho tam giác ABC có . Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Nếu \Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$
 • B.Nếu thì $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$
 • C.Nếu thì $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$
 • D.Nếu \widehat{B'}=100^{\circ}$ thì $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$

Câu 13: Cho tam giác EFH có EF=4,5cm; EH=3cm. M là điểm trên cạnh EF sao cho ta có EM=

 • A.2
 • B.1,5
 • C.4
 • D.3

Câu 14: Cho hình thang ABCD(AB//CD) có . Chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Chọn câu trả lời sai. Nếu hai tam giác MNP và QRS có thì chứng minh được:

 • A.QS.MD=QR.MP
 • B.QS.MN=Q.MP
 • C.MP.RS=NP.QS
 • D.MN.RS=QR.MP
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 77


 • 8 lượt xem