Trắc nghiệm Đại số 8 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi chia đa thứ cho đa thức $x^{2}-2$ ta được dư số là:

 • A.2
 • B.-2
 • C.-2x-2
 • D.2x-2

Câu 2: Để đa thức chia hết cho đa thức $x^{2}-x+5$ thì a phải bằng:

 • A.-2
 • B.2
 • C.3
 • D.5

Câu 3: Nếu a và b là các số nguyên sao cho là một nhân tử của $ax^{3}+bx^{2}+1$, thế thì b bằng:

 • A.-2
 • B.-1
 • C.0
 • D.1

Câu 4: Số các giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1 là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.3

Câu 5: Để đa thức chia hết cho $g(x)=x^{2}-3x+2$ thì giá trị của a là:

 • A.5
 • B.-4
 • C.4
 • D.Cả A,B,C đều sai

Câu 6: Số du trong phép chia đa thức cho x+1 là:

 • A.100
 • B.1
 • C.101
 • D.0

Câu 7: Số du trong phép chia sao cho x-6 là:

 • A.571
 • B.570
 • C.-571
 • D.-570

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng

Phép chia cho $x^{2}-5x+1$ cho là:

 • A.0
 • B.2
 • C.x+3
 • D.x-3

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng

Phép chia cho $x^{2}-5x+1$ có dư là:

 • A.0
 • B.x+5
 • C.x
 • D.x-5

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng

Phép chia chia cho $x^{2}-4x-3$ có dư là:

 • A.x-2
 • B.0
 • C.x+2
 • D.x
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp sgk Toán 8 tập 1 Trang 29 32


 • 24 lượt xem