Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Rút gọn phân thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Rút gọn phân thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Rút gọn phân thức , ta được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Rút gọn phân thức , ta được

 • A.
 • B.E=1
 • C.
 • D.

Câu 3: Phân thức rút gọn của phân thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Rút gọn phân thức , ta được kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Rút gọn phân thức ; kết quả sau khi rút gọn là:

 • A.Không rút gọn được
 • B.
 • C.
 • D.Có lúc rút gọn được, có lúc không

Câu 9: Rút gọn biểu thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng $\frac{x^{2}-8x+7}{x^{2}-1}=

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Rút gọn phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 38 40


 • 17 lượt xem