Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=5cm, AC=3cm ,EF=3cm.DE=DF=2,5cm.Chứng minh được rằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Hai tam giác ABC và A'B'C' có , AB=4cm, BC=5cm, A'B'=8cm, A'C'=6cm thì chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Chọn đáp án sai. Hai tam giác ABC và MNP có , AB=3cm, BC=5cm, MN=6cm, MP=8cm thì chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.Cả a, b đều sai
 • D. Cả a,b đều đúng

Câu 4: \Delta ABC\sim \Delta EDC$.AB=3; AC=2; CD=3,5; DE=6; BC=x;CE=y. Tỉ số các độ dài x,y là:

 • A.7
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho tam giác ABC, AB=8; BC=7; CA=6.kéo dài cạnh BC một đoạn CP sao cho tam giác PAB đồng dạng với tam giác PCA.Độ dài cạnh PC là:

 • A.7
 • B.8
 • C.9
 • D.10

Câu 6: Những đường thẳng song song L và L' đi qau A và C , Vuông góc vỡi BD và chia đường chéo BD của hình chữ nhật ABCD thành ba đoạn có độ dài bằng 1.Diện tích hình chữ nhật làm tròn đến chữ số thập phân là:

 • A.4,1
 • B.4,2
 • C.4,3
 • D.4,4

Câu 7: Cho tam giác ABC. D,E lần lượt trên các cạnh AB,AC sao cho AD.AC=AE.AB. Chứng minh được

 • A.AD.CE=BD.AE
 • B.
 • C.DE//BC
 • D.

Câu 8: Cho tam giác ABC. Đường thẳng song song với BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại M,N. Điểm E trên đoạn thẳng MN sao cho ME=2EN.AE cắt BC tại D.Chứng minh được:

 • A.BC=3DC
 • B.BC=3BD
 • C.BC=2BD
 • D.BC=2DC

Câu 9: Gọi O là giao điểm của các trung tuyến AP và CQ của tam giác ABC.nếu OQ=3cm thì OP bằng:

 • A.3cm
 • B.
 • C.6cm
 • D.Không xác định

Câu 10: Độ dài các cạnh của tam giác 13,14 và 15 các đường cao cắt nhau tại H.Nếu AD là đường cao ứng với cạnh có độ dài 14 thì tỉ số HD:HA là:

 • A.3:11
 • B.5:11
 • C.1:2
 • D.2:3
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất sgk Toán 8 tập 2 Trang 73


 • 22 lượt xem