Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọ câu trả lời đúng.Cho m-n=2004,ta có:

 • A.m>n
 • B.
 • C.m=n+2004
 • D.m=2004-n

Câu 2: Cho x-y=0 ta có:

 • A.x=y
 • B.x>y
 • C.x<y
 • D.x=-y

Câu 3: Cho x+25>27, ta chứng tỏ được

 • A.x>2
 • B.x<52
 • C.x>52
 • D.x<2

Câu 4: Cho x-21<-29 ta chứng tỏ được:

 • A.x<-50
 • B.x<-8
 • C.x>-8
 • D.x>-50

Câu 5: Kết quả nào sau đây là đúng:

 • A.1,48+0,09<1,39+0,09
 • B.1,48+0,09=1,39+0,09
 • C.1,48+0,09>1,39+0,09
 • D.1,48+0,09<1,39+0,09

Câu 6: Bất đẳng thức nào sau đây là đúng:

 • A.-7,4+2>-7+2
 • B.8-2<9-2
 • C.0,1+7,5<1-0.5
 • D.-0,5>1-0,5

Câu 7: Cho a<b, các bất đẳng thức nào sau đây đúng?

 • A.a-5>b-5
 • B.
 • C.0,1+7,5<1-0,5
 • D.-a-3<-b+a

Câu 8: Cho a<b, các bất đẳng thức nào sau đây sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho m>n và m-4 ... n-4.Dấu phải điền vào chỗ trống là:

 • A.
 • B.<
 • C.
 • D.>

Câu 10: Bất đẳng thức nào sau đây sai:

 • A.-10+3>-22+3
 • B.-22+3<-20+3
 • C.-17+3>-22+2
 • D.-12+3>-10+3
Xem đáp án

=> Kiến thức Toán đại 8 tập 2 Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – sgk trang 35


 • 14 lượt xem