Trắc nghiệm Hình học 8 bài 7: Hình bình hành

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Hình bình hành Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tỉ số độ dài hai cạnh của một hình bình hành là 3:4, còn chu vi của nó bằng 2,8m.Độ dài các cạnh chia hình bình hành là:

 • A.5dm và 9dm
 • B.6dm và 8dm
 • C.4,5dm và 6dm
 • D.Một đáp số khác

Câu 2: Cho hình bình hành ABCD.Qua giao điểm O của các đường chéo, vẽ một đường thẳng cắt các cạnh đối BC và AD theo thứ tự ở E và F.Câu nào sau đây sai:

 • A.AF=CE
 • B.AF=BE
 • C.OE=OF
 • D.DF=DE

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.

 • A.Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành
 • B.Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành
 • C.Tứ giá có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành
 • D.Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành

Câu 4: Chọn câu trả lời sai

 • A.Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
 • B.Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
 • C.Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình bình hành
 • D.Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành

Câu 5: Trong các câu sau,câu nào đúng.Có hình bình hành ABCD thỏa:

 • A.Tất cả các góc đều nhọn
 • B.Góc A nhọn còn Góc B tù
 • C.Góc B và Góc C đều nhọn
 • D.Góc A bằng 90 còn góc B nhọn

Câu 6: Trong các câu sau, câu nào đúng?Có hình bình hành ABCD thỏa

 • A.Tất cả các góc đều là góc nhọn
 • B.Góc A nhọn còn góc B tù
 • C.Góc B và C đều nhọn
 • D.Góc A vuông còn góc B nhọn

Câu 7: Hình bình hành ABCD có . Thế thì góc A bằng:

 • A.80
 • B.90
 • C.100
 • D.110

Câu 8: ABCD là hình bình hành.M,N là trung điểm của BC và AD. Vẽ MP//BD( ) và MQ//BD ($Q \in AC$). Nhận xét được

 • A.AQ=QP=PC
 • B.O là trung điểm của PQ
 • C.MNPQ là hình bình hành
 • D.Ba câu trên đều đúng

Câu 9: Với bài toán: Chứng minh rằng tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình bình hành.

Bạn Bình đã chứng minh như sau:

Xét và $\Delta ADC$

Bước 1: Ta có AB=CD và BC=DA(gt) AC là cạnh chung

Bước 2: Do đó $\DeltaABC=\DeltaCDA (c.c.c)

Bước 3: Suy ra ( hai góc tương ứng)

Bước 4: Suy ra AB//DC,AD//BC ( hai góc so le trong bằng nhau)

Bước 5: Suy ra ABCD là hình bình hành

Bạn Bình chứng minh như vậy đúng hay sai. Nếu sai thì sai từ bước nào:

 • A.Bước 2
 • B.Bước 3
 • C.Bước 5
 • D.Tất cả các bước trên đều đúng

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng nhất:

Cho hình bình hành ABCD.Gọi H,K lần lượt là hình chiếu của A,C trên đường thẳng BD.

 • A.AH=CK
 • B.AHCK là hình bình hành
 • C.Cả a và b đều sai
 • D.Cả a và b đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Hình bình hành sgk Toán 8 tập 1 Trang 90 93


 • 45 lượt xem