Trắc nghiệm Đại số 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giá trị của biểu thức với x=14;7=-15 là:

 • A.12
 • B.13
 • C.14
 • D.-15

Câu 2: Giá trị của biểu thức với x=15;y=5 là:

 • A.6
 • B.7
 • C.8
 • D.9

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Phân thức điền vào chỗ trống trong đẳng thức

là

 • A.x+6
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Thực hiện phép tính: , ta được kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Thay vào biểu thức $\frac{x-2}{x+1}.\frac{x^{2}-2x-3}{x^{2}-5x+6}$, ta được kết quả là:

 • A.1
 • B.-1
 • C.2
 • D.-2

Câu 7: Rút gọn biểu thức , ta được kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Biểu thức rút gọn của là:

 • A.
 • B.
 • C.1
 • D.

Câu 9: Biểu thức rút gọn của là:

 • A.
 • B.
 • C.1
 • D.0

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Phép nhân các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 51 53


 • 18 lượt xem