Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Bất phương trình một ẩn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Bất phương trình một ẩn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: x=0,3 là nghiệm của bất phương trình:

 • A.2x+5>7-0,3
 • B.5x-1>0,4
 • C.13(x+0,7)<4-()
 • D.x+5

Câu 2: Chọn câu trả lời sai. x=-2,1 là nghiệm của bất phương trình

 • A.2(x-2,9)>5x-8
 • B.x-9 x-13
 • C.3x<x-12
 • D.x+5>3x

Câu 3: Cho bất phương trình -11x>5. Kết quả nào sau đây là đúng:

 • A.x=-1 là một nghiệm của bất phương trình
 • B.x=1 là một nghiệm của bất phương trình
 • C.x=- là một nghiệm của bất phương trình
 • D.x=0 không phải là nghiệm của bất phương trình

Câu 4: Cho bất phương trình Phát biểu nào sau đây là sai:

 • A.x=0 không phải là nghiệm của bất phương trình
 • B.x=-1 là nghiệm của bất phương trình
 • C.x=1 không phải là nghiệm của bất phương trình
 • D.x= là nghiệm của bất phương trình

Câu 5: x= là nghiệm của bất phương trình

 • A.12x<2-x
 • B.x
 • C.x+>$2\frac{1}{4}$
 • D.3x+5>6+x

Câu 6: Cho các bài toán

1.Tìm x để giá trị của biểu thức 2x+7 nhỏ hơn (-1)

2.Tìm y để giá trị của biểu thức bằng 3

3.Tìm u,v để giá trị của biểu thức u+v nhỏ hơn 0

4.Tìm u dể giá trị của biểu thức u(u+1) nhỏ hơn hoặc bằng 0

Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Bài toán 1 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn
 • B.Bài toán 2 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn
 • C.Bài toán 3 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn
 • D.Bài toán 4 không phải là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn

Câu 7: x=-2 là nghiệm của bất phương trình

 • A.3x+7>15
 • B.0,2x+1<1
 • C.+5>3,5
 • D.1-2x<-3

Câu 8: Bất phương trình có tập nghiệm là

 • A.{x|x 163}
 • B.{x|x=163}
 • C.{x|x<163}
 • D.{x|x 163}

Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 2x+10>4x là:

 • A.{x|x>-5}
 • B.{x|x>5}
 • C.{x|x<5}
 • D.{x|x<-5}

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình x+9>2x-1 là:

 • A.{x|x<-10}
 • B.{x|x>10}
 • C.{x|x<8}
 • D.{x|x<10}
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Bất phương trình một ẩn – sgk Toán 8 tập 2 trang 41


 • 14 lượt xem