Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dựa vào các yếu tố trên hình vẽ là áp dụng định lí Talet, ta được:

 • A.x=1
 • B.x=5
 • C.x=2
 • D.x=1,5

Câu 2: Chỉ ra một tỉ số sai nếu ta áp dụng định tí Talet

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho (1)

(1) <=> AB.C'D'=A'B'.CD (I)

(2) <=> (II)

 • A.(I) và (II) đều sai
 • B.(I) và (II) đều đúng
 • C.Chỉ có (I) đúng
 • D.Chỉ có (II) đúng

Câu 4: Cho các đoạn thẳng: AB=6cm,CD=4cm,PQ=8cm,EF=10cm,MN=25mm,RS=15mm.Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A.Hai đoạn thẳng AB và PQ tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và RS
 • B.Hai đoạn thẳng AB va RS tỉ lệ với hai đoạn thẳng EF và MN
 • C.Hai đoạn thẳng CD và AB tỉ lệ với hai đoạn thẳng PQ và EF
 • D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 5: Cho các đoạn thẳng: AB=8cm,CD=6cm,MN=12mm,PQ=x.Tìm x để Ab và CD tỉ lệ với MN và PQ

 • A.x=18mm
 • B.x=9cm
 • C.x=0,9cm
 • D.Cả a,b,c đều sai

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. AB=5m,CD=700cm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng. Cho biết và GH=10cm thì:

 • A.EF=cm
 • B.EF=8cm
 • C.EF=cm
 • D.EF=cm

Câu 8: Cho tam giác ABC, MN//BC với M nằm giữa A,B và N nằm giữa A,C. Biết AN=2cm,AB=3AM.Kết quả nào sau đây là đúng:

 • A.AC=6cm
 • B.CN=3cm
 • C.AC=9cm
 • D.CN=1,5cm

Câu 9: Cho đường thẳng xy song song với cạnh BC của tam giác ABC cắt các cạnh AB,AC lần lượt tại M và N.Các độ dài trên hình.Đặt AM=m.Kết quả nào sau đây là số đo độ dài của AM

 • A.m=2
 • B.m=
 • C.m=1,5
 • D.Một kết quả khác

Câu 10:Cho tam giác ABC.E và D là hai điểm lần lượt thuộc AB,AC sao cho AD song song với BC.Biết độ dài AB=12,EB=8,AC=9.Độ dài của CD là:

 • A.CD=1,5
 • B.CD=3
 • C.CD=6
 • D.Một kết quả khác

Câu 11: Cho biết

ta chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho biết NQ//PK có MN=1cm, MQ=3cm,MK=12cm thì:

 • A.NP=3cm
 • B.NP=2cm
 • C.NP=4cm
 • D.NP=cm

Câu 13: Chọn câu trả lời sai.Cho biết ta quy ra được

 • A.EF.PQ=GH.MN
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Chọn câu trả lời đúng:

Cho biết và MN=6cm thì:

 • A.PQ=cm
 • B.PQ=cm
 • C.PQ=cm
 • D.PQ=14cm

Câu 15: Cho biết . Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 56


 • 114 lượt xem