Trắc nghiệm toán 8 đại số chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 8 chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho a > b. So sánh 5 - a với 5 - b

 • A. 5 - a ≥ 5 - b.
 • B. 5 - a > 5 - b.
 • C. 5 - a ≤ 5 - b.
 • D. 5 - a < 5 - b.

Câu 2: Với điều kiện nào của x thì biểu thức B = nhận giá trị không âm.

 • A. 2 ≤ x < 3
 • B. x ≥ 2 hoặc x < 3
 • C. 2 ≤ x ≤ 3
 • D. 2 < x < 3

Câu 3: Bất phương trình có nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Với x, y bất kì, chọn khẳng định đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho a + 1 ≤ b + 2. So sánh hai số 2a + 2 và 2b + 4 nào dưới đây đúng ?

 • A. 2a + 2 > 2b + 4
 • B. 2a + 2 < 2b + 4
 • C. 2a + 2 ≤ 2b + 4
 • D. 2a + 2 ≥ 2b + 4

Câu 6: Bất phương trình có nghiệm là:

 • A. Vô nghiệm
 • B. x ≥ 4, 11
 • C. Vô số nghiệm
 • D. x ≤ −5

Câu 7: So sánh m và với 0 < m < 1.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tập nghiệm nào sau đây là tập nghiệm của bất phương trình: x ≤ 2 ?

 • A. S = {x| x ≥ 2}.
 • B. S = {x| x ≤ 2}.
 • C. S = {x| x ≥ - 2}.
 • D. S = {x| x < 2}.

Câu 9: Số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình là:

 • A. -5
 • B. 6
 • C. -6
 • D. 5

Câu 10: Cho a ≥ b. Khẳng định nào sau đây đúng?

 • A. 2a - 5 ≤ 2 b - 1)
 • B. 2a - 5 ≥ 2(b - 1)
 • C. 2a - 5 ≥ 2(b - 3)
 • D. 2a - 5 ≤ 2(b - 3)

Câu 11: Tìm x để biểu thức sau có giá trị dương A =

 • A. x ≤ 13
 • B. x > 13
 • C. x < 13
 • D. x ≥ 13

Câu 12: Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình là:

 • A. x = −2
 • B. x = 0
 • C. x = −1
 • D.

Câu 13: Giá trị của m để phương trình | x - m | = 2 có nghiệm là x = 1 ?

 • A. m ∈ { 1 }
 • B. m ∈ { - 1;3 }
 • C. m ∈ { - 1;0 }
 • D. m ∈ { 1;2 }

Câu 14: Nghiệm nhỏ nhất của phương trình |5 − 2x| = |x − 1| là:

 • A. 2
 • B. 5
 • C. −2
 • D. 4

Câu 15: Số nghiệm của phương trình |1 − x| − |2x − 1| = x − 2 là

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 16: Cho hai phương trình 4 |2x − 1| + 3 = 15 (1) và |7x + 1| − |5x + 6| = 0 (2). Kết luận nào sau đây là sai.

 • A. Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.
 • B. Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt.
 • C. Hai phương trình tương đương.
 • D. Phương trình (1) có nghiệm nguyên.

Câu 17: Hãy chọn câu sai:

 • A. Nếu a > b và c < 0 thì ac > bc.
 • B. Nếu a < b và c < 0 thì ac > bc.
 • C. Nếu a ≥ b và c < 0 thì ac ≤ bc.
 • D. Nếu a ≥ b và c > 0 thì ac ≥ bc.

Câu 18: Cho biết a − 1 = b + 2 = c − 3 . Hãy sắp xếp các số a, b, c theo thứ tự tăng dần.

 • A. b < c < a
 • B. a < b < c
 • C. b < a < c
 • D. a < c < b

Câu 19: Tìm tất cả các giá trị của x để biểu thức có giá trị dương

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. x > 2

Câu 20: Tập nghiệm của phương trình: | 3x + 1 | = 5

 • A. S = { - 2 }
 • B. S = { 4/3 }
 • C. S = { - 2;4/3 }
 • D. S = { Ø }
Xem đáp án
 • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021