Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Trang 18 19 Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Biết . Giá trị của x là:

 • A.2
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử ta được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 5: Phân tích đa thức thành nhân tử , ta được:

 • A.(x-4)(x-3)
 • B.(x-4)(x-5)
 • C.(x+4)(x+3)
 • D.(x+4)(x-4)

Câu 6: Trong các kết quả sau,kết quả nào sai?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Kết quả nào trong các kết luận sau là đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Các nghiệm của phương trình $2x(x-3)+5(x-3)=0 là:

 • A.x=3
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 69: Với thì giá trị của x sẽ là:

 • A.0
 • B.-1
 • C.1 hoặc 2
 • D.0 hoặc 1

Câu 70: Chọn câu trả lời đúng:

Kết quả phân tích đa thức thành nhân tử là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 18 19


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021