Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC và tam giác A'B'C' có , AB=5, AC=7, A'B'=2, A'C'=2,8.Phát biểu nào sau đây sai:

 • A.Nếu B'C'=4 thì BC=10
 • B.Nếu thì góc A' là góc tù
 • C.Nếu chu vi của là 8 thì chu vi của $\Delta ABC$ là 20
 • D.Nếu diện tích của là 14 đvdt thì diện tích của $\Delta A'B'C'$ là một số nguyên chia hết cho 2

Câu 2: Một hình thoi nội tiếp trong tam giác ABC sao cho một đỉnh của nó là A, có hai cạnh nằm trên AB và AC và đỉnh đối diện với A nằm trên BC.CHo AC=6cm, AB=12cm và BC =8cm vậy độ dài tính bằng cm của cạnh hình thoi là:

 • A.2
 • B.3
 • C.3,5
 • D.4

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

 • A. và $\Delta DEF$ có $\frac{AB}{DE}=\frac{AC}{DF}$ và $\widehat{B}=\widehat{E} => $\Delta ABC \sim \Delta DEF$
 • B. và $\Delta DEF$ có $\frac{AB}{DE}=\frac{AC}{DF}$ và $\widehat{C}=\widehat{F} => $\Delta ABC \sim \Delta DEF$
 • C. và $\Delta DEF$ có $\frac{AB}{DE}=\frac{AC}{DF}$ và $\widehat{A}=\widehat{D} => $\Delta ABC \sim \Delta DEF$
 • D. và $\Delta DEF$ có $\frac{AB}{DE}=\frac{AC}{DF}$ và $\widehat{A}=\widehat{E} => $\Delta ABC \sim \Delta DEF$

Câu 4: Nếu hai tam giác MNP và QRS có và $\widehat{M}=\widehat{S}$ thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Nếu hai tam giác EFH và GKL có và $\widehat{E}=\widehat{G}$ thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho tam giác ABC, AAD là đường phân giác.Chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả a,b,c đều sai

Câu 7: Cho hai tam giác ABC, DEF có AB=4cm, AC=6cm,BC=5cm,DE=2cm,EF=1cm,.Chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.Cả a,b đều đúng
 • D.Cả a,b đều sai

Câu 8: Cho theo tỉ số k, MM', EE' lần lượt là hai trung tuyến của tam giác MNP và EFH. Ta chứng minh được.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Nếu hai tam giác EFG và PQR có , GE.PR=GF.PQ thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả a,b,c đều sai

Câu 10: Nếu hai tam giác ABC và DEF có và $\widehat{B}=\widehat{E}$ thì

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Nếu hai tam giác DEF và SKL có và $\widehat{F}=\widehat{L}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Nếu hai tam giác MNP và IKH có và $\frac{MN}{IK}=\frac{NP}{KH}$

 • A.MN.IH=MP.IK
 • B.NP.IH=MP.KH
 • C.Cả a,b đều đúng
 • D.Cả a,b đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai sgk Toán 8 tập 2 Trang 75


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021