Trắc nghiệm Đại số 8 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11: Chia đa thức cho đơn thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Xác định giá trị của a để đa thức chia hết cho đa thức 3x+2

 • A.6
 • B.-6
 • C.
 • D.Một giá trị khác

Câu 4: Kết quả nào sau đây là đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Đa thức chia cho đơn thức $\frac{3}{5}x^{2}y$ có thương là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả A,B,C đều sai

Câu 6: Để phép chia là phép chia hết thì số các số tự nhiên n là:

 • A.0
 • B.1
 • C.2
 • D.Cả A,B,C

Câu 7: Chọn câu trả đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:(x^{3}-3x^{2}y+6xy^{2}):(-\frac{1}{3}x)=$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Đa thức N thỏa mãn N là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả A,B,C đều sai

Câu 10: Đa thức chia cho đa thức $y^{2}-x^{2}$ có thương là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả A,B,C đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Chia đa thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1Trang 28 29


 • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021