Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nếu ba kích thước của khối hộp hình chữ nhật tăng lên k lần thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Một hình lập phương có cạnh bằng 3.Thể tích của lập phương là bao nhiêu?

 • A.9
 • B.27
 • C.81
 • D.36

Câu 3: Một hình lập phương có cạnh bằng 2 có diện tích toàn phần bằng bao nhiều?

 • A.4
 • B.16
 • C.24
 • D.36

Câu 4: Một thùng hàng hình hộp chữ nhật có kích thước bên trong thùng: Chiều dài 5,6m chiều rộng 2,4m và chiều cao 1,5m.Người ta cần xếp đầy kín các thùng bởi các hình hộp chữ nhật nhỏ có các kích thước lần lượt là 20cm; 30cm và 40cm. Biết rằng xếp ở tư thế nào cũng được, miễn là các hộp xếp sát nhau không còn khe hở.Số hộp cùng để xếp kín các thùng là:

 • A.1240 hộp
 • B.940 hộp
 • C.840 hộp
 • D.Số hộp ít nhất là 900 hộp

Câu 5: Một thùng xe tải hình hộp chữ nhật có kích thước bên trong thùng: Chiều rộng 2,8m, chiều dài 4,5m và chiều cao 1,4m. Người ta xếp đầy kín thùng xe các viên gạch hình hộp chữ nhật có kích thước là 20cm, 10cm,10cm. Khối lượng mỗi viên gạch là 450gram. Khối lượng gạch đã chở lên xe là:

 • A.9920kg
 • B.3969kg
 • C.4596kg
 • D.4290kg

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Nếu độ dài ba cạnh của một hình hộp chữ nhật xuất phát từ một đỉnh giảm đi một nửa thì thể tích của hình hộp cũng giảm đi một nửa
 • B.Nếu chiều dài và chiều rộng của mặt dáy của hình hộp chữ nhật lần lượt tăng thêm m và n đơn vị dài thì thể tích của nó được tăng thêm m x n đơn vị thể tích
 • C.Nếu chiều dài và chiều rộng mặt đáy của hình hộp chữ nhật bị bớt đi m đơn vị dài thì thể tích của nó giảm đi đơn vị thể tích, trong đó a, b lần lượt là chiều dài, chiều rộng và h là chiều cao của hình hộp chữ nhật đã cho
 • D.Nếu giảm đi chiều cao hình hộp đi 25% thì thể tích của hình hộp này cũng giảm đi 25%

Câu 7: Cho hình lập phương ( không có nắp hộp) có cạnh là a, chỉ ra một câu sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Cây 8: Ba khối lập phương có thể tích 1;8;27 được dán chặt vào nhau trên bề mặt.Vậy diện tích nhỏ nhất có thể của khối sainh ra là:

 • A.36
 • B.56
 • C.70
 • D.72

Câu 9: Hai mươi khối lập phương được sắp xếp như sau: Dưới cùng là lớp thứ nhất gồm 10 khối được xếp theo hình tam giác, sau đó là lớp thứ hai gồm 6 khối cùng sắp xếp theo hình tam giác đặt chồng lên và ngay chính giữa lớp dưới , tiếp theo là lớp gồm 3 khối cũng theo hình tam giác đặt chồng lên cũng ngay chính giữa lớp thứ hai và cuối cùng là một khối đặt ở trên cùng ngay chính giữa lớp thứ ba. Các khối ở lớp dưới cùng được đánh số từ 1 tới 10 theo một trật tự nào đó. Mỗi khối thuộc lớp 2,3 và 4 được gán cho một số là tổng của các số đã gán cho ba khối mà nó nằm lên. Hãy tìm con số nhỏ nhất có thể gán cho khối trên cùng.

 • A.55
 • B.83
 • C.114
 • D.137

Câu 10: Một hình hộp chữ nhật có thể tích là . Ba kích thước của hình hộp này tỉ lệ thuận với 2,3,5.Ba kích thước của hình hộp chữ nhật này là:

 • A.16cm,60cm,2cm
 • B.6cm,16cm,29cm
 • C.8cm,12cm,20cm
 • D.4cm,20cm,24cm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 101


 • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021