Trắc nghiệm Đại số 8 bài 1: Phân thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Phân thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giá trị của phân thức với $x=-\frac{1}{2}$ là:

 • A.-1
 • B.0
 • C.1
 • D.Một đáp số khác

Câu 2: Giá trị của phân thức với $x=0,y=-\frac{2}{5}$

 • A.
 • B.1
 • C.
 • D.2

Câu 3: Giá trị của biểu thức bằng 0 với giá trị của x là:

 • A.-1
 • B.2
 • C.0
 • D.Cả A,B,C

Câu 4: Biểu thức bằng 0 với giá trị của x là:

 • A.-2
 • B.2
 • C.-2;2
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Mấu thức của phân thức khác 0 với giá trị của x:

 • A.
 • B.
 • C. và $x \neq -2$
 • D.Một đáp số khác

Câu 6: Giá trị của phân thức bằng 0 với giá trị của x là:

 • A.x=1
 • B.x=-1
 • C.x=1;x=-1
 • D.Một đáp số khác

Câu 7: Giá trị của phân thức với x=-2 là

 • A.-20
 • B.-25
 • C.-30
 • D.-35

Câu 8: Giá trị của phân thức với x=-2;y=3 là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Phân thức bằng 0 với giá trị của x là:

 • A.-3
 • B.3
 • C.-3;3
 • D.Một giá trị khác

Câu 10: Giá trị của phân thức với x=100;y=-100 là:

 • A.-1
 • B.3
 • C.-3
 • D.Một đáp số khác

Câu 11: Cho suy ra x bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Gía trị của biểu thức tại a=-3;b=\frac{1}{2}$ là:

 • A.
 • B.1
 • C.
 • D.-1

Câu 13: Giá trị của biểu thức tại $a=2;b=-\frac{1}{2}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Chỉ ra một câu sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả 3 câu trên đều sai

Câu 15: Chỉ ra một câu sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả 3 câu trên đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 34 36


 • 60 lượt xem