Trắc nghiệm Hình học 8 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giac ABC có BC=4cm các trung tuyến BD,CD.M,N theo thứ tự là trung điềm của BE,CD.Thế thì độ dài của MN tính bằng cm là:

 • A.1
 • B.1,5
 • C.2
 • D.3

Câu 2: Cho , từ M,N là trung điểm của các cạnh AB,AC vẽ MI và NK cùng vuông góc với BC.Tìm câu sai:

 • A.MI//NK
 • B.MI=NK
 • C.MI=MN
 • D.MN=IK

Câu 3: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD),DC là đáy lớn,AH là đường cao () và HC=5cm.Độ dài đường trung bình cùa hình thang ABCD là

 • A.4cm
 • B.5cm
 • C.6cm
 • D.8cm

Câu 4: Trong hình thang cân ABCD với AD=BC=5;AB=4 và DC=10.Điểm C trên đoạn DF và điểm B là trung điểm của cạnh huyền DE trong tam giác vuông DEF.Thế thì CF bằng:

 • A.3,25
 • B.3,5
 • C.3,75
 • D.4,0

Câu 5: Chọn câu trả lời sai:

 • A.Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba
 • B.Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba
 • C.Đường trung bình của tam giác thì bằng cạnh thức ba
 • D.Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Xét bài toán "Cho tam giác ABC đường trung tuyến AM.Gọi O là trung điểm của AM qua O vẽ đường thẳng d cắt các cạnh AB và AC.Gọi AA',BB',CC' là các đường vuông góc vẽ từ A,B,C đến d.Chứng minh rằng .

Sắp xếp các ý sau một cách hợp lí để có lời giải bài toán trên.

(1)

(2) Xét và $\Delta OMM'$ có $\widehat{AA'O}=\widehat{MM'O}(=90^{\circ})$

OA=OM;$\widehat{MM'O} ( đối đỉnh)

(3)

Hình thang BB'CC'(BB'//CC') có M là trung điểm của BC

M' là trung điểm của B'C'

Nên MM' là đường trung bình của hình thang BB'CC'

(4) Vậy

 • A.(1),(2),(4),(3)
 • B.(1),(4),(2),(3)
 • C.(1),(3),(4),(2)
 • D.(1),(2),(3),(4)

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng.

Cho tam giác ABC có AB=5cm,AC=8cm,BC=6m.Các điểm D,E lần lượt là trung điểm các cạnh Ab,AC.Ta có:

 • A.DE=3cm
 • B.DE=4cm
 • C.DE=9,5cm
 • D.DE=2,5cm

Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có Ab =8cm,AC=6cm.M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC.Ta có:

 • A.MN=4cm
 • B.MN=3cm
 • C.MN=7cm
 • D.MN=5cm

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng.

Tính x,y trên hình bên,trong đó AB//CD,EF//GH

 • A.x=16cm,y=8cm
 • B.x=8cm,y=16cm
 • C.x=6cm,y=16cm
 • D.x=8cm,y=18cm

Câu 10: Trên hình,AB//CD.Thế thì x bằng:

 • A.4
 • B.6
 • C.12
 • D.24
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 76 80


 • 71 lượt xem