Trắc nghiệm Hình học 8 bài 11: Hình thoi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11: Hình thoi Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tứ giác ABCD là hinh thoi có cạnh bằng a thì ta có thể vẽ được:

 • A.Vô số hình như thế
 • B.Duy nhất một hình như thế
 • C.Không vẽ được hình nào như thế
 • D.Hai hình như thế và chúng đối xứng nhau

Câu 2: Trong hình thoi ABCD, đường cao xuất phát từ đỉnh A chia đôi cạnh BC.Số đo góc kề với mỗi cạnh hình thoi là:

 • A.30,150
 • B.40,140
 • C.50,130
 • D.60,120

Câu 3: Chu vi của hình thoi ABCD bằng 16cm, đường cao AH bằng 2cm.Số đo góc tù là:

 • A.110
 • B.120
 • C.150
 • D.Một đáp số khác

Câu 4: Hai đường chéo của hình thoi bằng 6cm và 8cm, cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

 • A.
 • B.5cm
 • C.7cm
 • D.

Câu 5: Chọn cách phát biểu đúng:

 • A.Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau
 • B.Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
 • C.Hình bình hành có đường chéo là phân giác của các góc đối là hình thoi
 • D.Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình thoi

Câu 6: Cho góc tù xOy và tia phân giác Ot, trên Ot lấy điểm M ().Qua M kẻ Mx',My' lần lượt song song với Õx,Oy và cắt Oy, Ox tại A,B. Chứng minh tứ giác AOBM là hình thoi.Có bạn đã chứng minh như sau:

B1: Tứ giác AOBM là hình bình hành (vì MB//OA và MA//OB)

B2: Vì

B3: AOBM là hình bình hành có đường chéo OM là đường phân giác của cặp góc đối,do đó AOBM là hình thoi

Bạn ấy chứng minh như vậy đúng hay sai. Nếu sai thì sai từ bước nào:

 • A.Bước 2
 • B.Bước 3
 • C.Bước 1
 • D.Các bước đều đúng

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng.

Cho tứ giác MNPQ. Gọi E,F,G,H lần lượt là trung điểm của MN,NP,PQ,QM. Tứ giác EFGH là hình thoi nếu có:

 • A.MN=PQ
 • B.MP=NQ
 • C.MN//PQ
 • D.

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng:

Cho hình thoi ABCD có chu vi 20cm, đường cao BE bằng 2,5cm.Ta có:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Chọn câu trả lời sai

 • A.Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi
 • B.Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi
 • C.Hình bình hành có hai đừog chéo vuông góc với nhau là hình thoi
 • D.Tứ giác có bốn góc bằng nhau là hình thoi

Câu 10: Câu nào sau đây sai?

 • A.Trung điểm của cac cạnh hình chữ nhật là các đỉnh của hình thoi
 • B.Trung điểm của các cạnh hình thang là các đỉnh của hình thoi
 • C.Trung điểm của các cạnh hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật
 • D.Trung điểm của các cạnh hình thoi là cái đỉnh của hình thang cân
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Hình thoi sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 104 106


 • 52 lượt xem