Trắc nghiệm Hình học 8 bài 2: Hình thang

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Hình thang Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A.Hình thang có ba góc tù, một góc nhọn
 • B.Hình thang có ba góc vuông, một góc nhọn
 • C.Hình thang có nhiều nhất hai góc tù, nhiều nhất hai góc nhọn
 • D.Hình thang có ba góc nhọn, một góc tù

Câu 2: Một hình thang có một cặp góc đối là: 125 và 65.Cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

 • A.105 và 45
 • B.45 và 135
 • C.50 và 130
 • D.60 và 120

Câu 3: Hình thang vuông ABCD có hai góc còn lại là:

 • A.30 và 150
 • B.45 và 135
 • C.50 và 130
 • D.60 và 120

Câu 4: Các góc liên tiếp của một hình thang lập thành một cấp số cộng.Nếu góc nhỏ nhất là 75 thì góc lớn nhất là:

 • A.95
 • B.100
 • C.105
 • D.110

Câu 5: Trên hình bên có bao nhiêu hình thang?

 • A.6
 • B.7
 • C.8
 • D.10

Câu 6: Số góc tù nhiều nhất trong hình thang là:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 7: Chọn câu trả lời sai: Chi hình thang vuông ABCD () có góc $\widehat{B}=120^{\circ}$ thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho ABCD là một hình thang vuông tại A (đáy AB,CD).Tính số đo x,y biết $\widehat{C}=75^{\circ}$

 • A.x=90;y=105
 • B.x=90;y=115
 • C.x=105;y=90
 • D.x=90;y=75

Câu 9: Cho hình thang ABCD,đáy nhỏ CD, tổng hai góc A và B bằng một nửa tổng hai góc C và D.đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC.Số đo hai góc kề một cạnh bên của hình thang là:

 • A.50 và 130
 • B.60 và 120
 • C.65 và 115
 • D.Một kết quả khác

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng.Cho hình thang ABCD (AB//CD) có thì:

 • A.Hình thang ABCD là hình thang vuông
 • B.Hình thang ABCD là hình thang có AB=CD
 • C.Cả A và B đều đúng
 • D.Cả A và B đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Hình thang sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 69 71


 • 23 lượt xem