Trắc nghiệm Đại số 8 bài 1: Mở đầu về phương trình

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Mở đầu về phương trình Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Câu nào sau đây sai? x=-1 là nghiệm của phương trình

 • A.x-1=0
 • B.x+1=0
 • C.3x+2=2x+1
 • D.4x-1=3x-2

Câu 2: Câu nào sau đây đúng? x=2 là nghiệm của phương trình

 • A.x+1=0
 • B.3x-5=2x-3
 • C.2x-2=0
 • D.5x-3=3x-2

Câu 3: Câu nào sau đây đúng? Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình

 • A.-2
 • B.-3
 • C.3
 • D.4

Câu 4: Câu nào sau đây đúng? x=2 là nghiệ của phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Câu nào sau đây sai? x=-1 là nghiệm của phương trình:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Câu nào sau đây sai? Giá trị nào sau đây là nghiệm của phương trình

 • A.x=-2
 • B.x=1
 • C.x=-2;x=1
 • D.x=-1

Câu 7: Chọn câu trả lơi đúng? x=-2 là nghiệm của phương trình :

 • A.5x-2=4x
 • B.x+5=2(x-1)
 • C.3(x+1)=x-1
 • D.x+4=2x+2

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng nhất. x=4 là nghiệm của phương trình:

 • A.2(x-1)=x+2
 • B.-x=3x-16
 • C.2x=5(x-3)+3
 • D.Cả a,b,c đều đúng

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng nhất.Phương trình (y-2)(y+3)=-6

 • A.Có giá trị y=0 là nghiệm của phương trình
 • B.Có giá trị y=-1 là nghiệm của phương trình
 • C,Cả a,b đều đúng
 • D.Cả a,b đều sai

Câu 10: Câu nào sau đây đúng. Phương trình x+1=0 tương đương với phương trình:

 • A.2x=-2
 • B.x(x+1)=0
 • C.(2x-3)(x+1)=0
 • D.(x-4)(x+1)=0
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Mở đầu về phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 5


 • 14 lượt xem