Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 4: Hình lăng trụ đứng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Cho ABC.DEF là một lăng trụ đúng, đáy là tam giác.Ta có:

 • A.mp(ABC) // mp(DEF)
 • B.mp(ABC) // mp(ABEF)
 • C.mp(ABC) // mp(EFCB)
 • D.mp(BCFE) // mp(DEF)

Câu 2: Chọn đáp án sai. Quan sát hình bên. ABC.DEF là một lăng trụ đúng, đáy là tam giác.Ta có:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất. ABCD.EFGH là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật.

 • A.
 • B.
 • C.Cả a,b đều sai
 • D.Cả a,b đều đúng

Câu 4: Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có:

 • A.6 mặt,5 cạnh,9 đỉnh
 • B.6 mặt,9 cạnh, 5 đỉnh
 • C.5 mặt,6 cạnh,9 đỉnh
 • D.5 mặt,9 cạnh, 6 đỉnh

Câu 5: Hình bên biểu diễn một lăng trụ đứng, đáy là tam giác.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

 • A.Các cạnh AB và AD vuông góc với nhau
 • B.Các cạnh BE và EF vuông góc với nhau
 • C.Các cạnh bên AC và DF vuông góc với nhau
 • D.Hai mặt phẳng AC và DF vuông góc với nhau

Câu 6: Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'.

 • A.AB // mp (ABCD)
 • B.AB // mp(DCC'D')
 • C.AB // mp(DD'AA')
 • D.AB // mp(CC'B'B)

Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D'.Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.
 • B.
 • C.$DC \perp mp(A'D'C'B')
 • D. AD và BB' thuộc một mặt phẳng.

Câu 8: Với hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D', phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Sáu điểm A,B,B',A',D',D cùng thuộc một mặt phẳng
 • B.
 • C.
 • D.Có một mặt phẳng vuông góc với cả năm mặt phẳng của hình hộp

Câu 9: Một lăng trụ đứng, đáy là tứ giác thì lăng trụ đó có:

 • A.6 mặt,8 cạnh,12 đỉnh
 • B.8 mặt,12 cạnh, 6 đỉnh
 • C.6 mặt,12 cạnh,8 đỉnh
 • D.12 mặt,8 cạnh, 6 đỉnh

Câu 10: Có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút là hai đỉnh của một khối lập phương cho trước.

 • A.12
 • B.15
 • C.24
 • D.28
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 4: Hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 106


 • 18 lượt xem