Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghiệm của phương trình 4( x - 1 ) - ( x + 2 ) = - x là?

 • A. x = 2.
 • B. x = 3/2.
 • C. x = 1.
 • D. x = - 1.

Câu 2: Nghiệm của phương trình là?

 • A. x = 0.
 • B. x = 1.
 • C. x = 2.
 • D. x = 3.

Câu 3: Tập nghiệm của phương trình là?

 • A. S = { 4/3 }.
 • B. S = { - 3/4 }
 • C. S = { - 7/6 }.
 • D. S = { - 6/7 }.

Câu 4: Nghiệm của phương trình - 10( 2,3 - 3x ) = 5( 3x + 1 ) là?

 • A. x = 1,2
 • B. x = - 1,2
 • C. x = - 28/15
 • D. x = 28/15

Câu 5: Nghiệm của phương trình là?

 • A. x = - 30/31.
 • B. x = 30/31.
 • C. x = - 1.
 • D. x = - 31/30.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Phương trình 7+(x-2)=3(x-1) có tập nghiệm là:

 • A. S={4}
 • B. S={-6}
 • C. S={2}
 • D. S={-3}

Câu 7: Phương trình có tập nghiệm là:

 • A.S={}
 • B.S={}
 • C.S={}
 • D.S={}

Câu 8: Phương trình Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.S={3}
 • B.S={13}
 • C.S={7}
 • D.S={-13}

Câu 9: Phương trình x+38=x-38

 • A. Có một nghiệm là x=38
 • B. Có một nghiệm là x=-38
 • C. Nghiệm đúng với mọi x
 • D. Vô nghiệm

Câu 10: Phương trình x+5=5+x

 • A. Có nghiệm là x=2004
 • B. Có nghiệm là x=-2004
 • C. Có nghiệm là x=0
 • D.Cả a,b,c đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 sgk Toán 8 tập 2 trang 10


 • 37 lượt xem