Trắc nghiệm Đại số 8 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

Đơn thức chia hết cho đơn thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Giá trị của biểu thức với x=100;$y=-\frac{1}{10}$ là:

 • A.-5
 • B.
 • C.5
 • D.

Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x=-2,y=-3 là:

 • A.16
 • B.
 • C.8
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Giá trị của biểu thức bằng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Giá tri của biểu thức với $x=-\frac{3}{4}$, y=-3,z=2000 là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Câu nào sau đây đúng.

Đơn thức chia hết cho đơn thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Câu nào sau đây đúng nhất?

Đơn thức chia hết cho đơn thức $-8x^{5}$ với n là số tự nhiên:

 • A.n=7
 • B.n=8
 • C.n=10
 • D.

Câu 9: Đơn thức chia hết cho đơn thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Kết quả phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 25 27


 • 12 lượt xem