Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Câu nào sau đây đúng nhất?

Với mọi giá trị của các biến số,giá trị của biểu thức là số:

 • A.dương
 • B.âm
 • C.không âm
 • D.không dương

Câu 2: Các câu nào sau đây đúng nhất?

A.Với mọi giá trị của biến sô,giá trị của biểu thức là số:

 • A.không âm
 • B.không dương
 • C.âm
 • D.dương

Câu 3: Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất với giá trị của x là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Giá trị nào của biểu thức với $x=5$ là:

 • A.6
 • B.8
 • C.10
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Biết .Giá trị của x là:

 • A.6
 • B.-4
 • C.6 hoặc -4
 • D.Một đáp số khác

Câu 6: Chọn kết quả sai

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng nhất:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả a,b,c đều đúng

Câu 8: Khai triển biểu thức ta được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Kết quả của phép tính (x-3y)(x-3y) là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 10: Giá trị của biểu thức tại $x=\frac{2}{7}$ là:

 • A.-9
 • B.9
 • C.-16
 • D.16

Câu 11: rút gọn biểu thức ta được kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Giá trị lớn nhất của đa thức là:

 • A.2
 • B.4
 • C.1
 • D.-4

Câu 13: Giá trị lớn nhất của đa thức là:

 • A.3
 • B.2
 • C.-3
 • D.-2

Câu 14: Để biểu thức biểu diễn được dưới dạng bình phương của một tổng,giá trị của a là:

 • A.3
 • B.6
 • C.-6
 • D.Cả B,C

Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức đạt được khi x bằng:

 • A.
 • B.-1
 • C.
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án
 • 39 lượt xem