Trắc nghiệm Đại số 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Biểu thức rút gọn của biểu thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 2: Giá trị của biểu thức với $x=-\frac{1}{2}$ là:

 • A.-3
 • B.3
 • C.-4
 • D.4

Câu 3: Biết .Giá trị của x là:

 • A.4
 • B.4,5
 • C.5
 • D.5,5

Câu 4: Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức là:

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.Một đáp số khác

Câu 5:Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức là:

 • A.-0,1
 • B.-0,2
 • C.-0,4
 • D.-0,6

Câu 6: Biết . Giá trị của x là:

 • A.3
 • B.4
 • C.6
 • D.7

Câu 7: Giá trị của biểu thức với $x=-\frac{1}{5},y=-\frac{1}{2}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Giá trị của biểu thức với $x=\frac{1}{2},y=2$ là:

 • A.-26
 • B.-28
 • C.-30
 • D.Một đáp số khác

Câu 9: Biết . Giá trị của x là:

 • A.-1
 • B.0
 • C.1
 • D.Một đáp số khác

Câu 10: Giá trị của biểu thức với x=15 là:

 • A.125
 • B.130
 • C.135
 • D.Một đáp số khác

Câu 11: Nghiệm của phương trình là:

 • A.x=2 hay x=3
 • B.x=2 hay x=-3
 • C.x=-2 hay x=-3
 • D.Các câu trên đều sai

Câu 12: Nếu c là hằng số và thì c bằng:

 • A.-5
 • B.-3
 • C.-1
 • D.5

Câu 13: Tích của đơn thức và đa thức $2x^{2}+3x-5$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 14: Tích của đa thức và đơn thức $8xy^{2}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Đơn giản biểu thức có kết quả:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Chọn câu trả ời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng: .

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 18: Giá trị của biểu thức với x=125

 • A.625
 • B.0
 • C.-1
 • D.Một kết quả khác

Câu 19: Đa thức P và Q thỏa mãn đẳng thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 20: Biết .Giá trị của x là:

 • A.2
 • B.4
 • C.6
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Nhân đơn thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 4 6


 • 50 lượt xem