Trắc nghiệm Đại số 8 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả nào sau đây sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 52: Kết quả nào sau đây sai:

 • A.|1,75|=1,75
 • B.
 • C.
 • D.|0|=0

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

Cho Q=|-3x|+2x khi thì:

 • A.Q=-5+x
 • B.Q=-1+2x
 • C.Q=5x
 • D.Q=-x

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng.

Cho K=|-2004x|+2003x khi x<0 thì:

 • A.K=x
 • B.K=-4007x
 • C.K=4006x
 • D.K=-x

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình |x-8|=2x+5 là:

 • A.{-1}
 • B.{1;-13}
 • C.{1}
 • D.{1;13}

Câu 6: Rút gọn biểu thức ta được tổng kết quả là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.{1,2; 4,5}
 • B.{1,2; -2}
 • C.{1,2 ;2}
 • D.{1,2}

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng.

Cho khi $x \neq 5$ thì:

 • A.M=-14
 • B.M=4
 • C.M=2x-14
 • D.M=2x+14

Câu 9: Cho khi $x

 • A.P=-8
 • B.P=2x-2
 • C.P=2x-8
 • D.P=-2

Câu 10: Tập nghiệm của phương trình là:

 • A.{0;5}
 • B.{10;-5}
 • C.{-10;5}
 • D.{10;3}
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối sgk Toán 8 tập 2 trang 49


Trắc nghiệm Đại số 8 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • 11 lượt xem