Trắc nghiệm toán 8 đại số chương 2: Phân thức đại số (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 8 chương 2: Phân thức đại số (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho P = . Tìm x để $P=\frac{1}{x}$

 • A. x=2
 • B. x=1
 • C. x=-1
 • D. x=-2

Câu 2: Giá trị của x để phân thức bằng 0?

 • A.
 • B.
 • C. x=0
 • D. x=-1

Câu 3: Tìm P biết:

 • A. P =
 • B. P =
 • C. P =
 • D. P =

Câu 4: Cho M = và N = $\frac{x^{2}-y^{2}}{x^{2}+y^{2}}:\frac{x^{2}+y^{2}-2xy}{x^{4}-y^{4}}$. Khi x+y=6 hãy so sánh M và N

 • A. M<N
 • B. M>N
 • C.
 • D. M=N

Câu 5: Biết A =

Điền biểu thức thích hợp vào chỗ trống.

 • A.
 • B. x+1
 • C. x
 • D. 1

Câu 6: Kết quả của rút gọn biểu thức là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Mẫu của phân thức sau khi rút gọn là:

 • A. -x-y
 • B.
 • C.
 • D. x-2y

Câu 8: Cho các phân thức .

Bạn Nam nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là

Bạn Minh nói rằng mẫu thức chung của các phân thức trên là 4(x-1)(x+1)

Chọn câu đúng:

 • A. Bạn Nam nói đúng, bạn Minh sai
 • B. Bạn Nam sai, bạn Minh đúng
 • C. Hai bạn đều sai
 • D. Hai bạn đều đúng

Câu 9: Kết quả của phép cộng là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Thực hiện phép tính ta được kết quả thu gọn nhất là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Rút gọn biểu thức được kết quả là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho A = . Chọn câu đúng.

 • A. A=100
 • B. A=12
 • C. A=10
 • D. A=1

Câu 13: Rút gọn phân thức được kết quả là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Với giá trị nào của x thì phân thức xác định ?

 • A. x = 2.
 • B. x ≠ 2.
 • C. x > 2.
 • D. x ≤ 2.

Câu 15: Hai phân thức và $\frac{3}{x^{2}-9}$ có mẫu thức chung là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. x-3

Câu 16: Cho biểu thức B = . Với giá trị nào của x thì B xác định

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Tìm đa thức P thoả mãn (với điều kiện các phân thức có nghĩa)

 • A. P=x+y
 • B. P=5(x-y)
 • C. P=5(y-x)
 • D. P=x

Câu 18: Tìm biểu thức A sao cho:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Cho B = . Rút gọn B ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Thực hiện phép tính ta được kết quả là

 • A.
 • B. x+6
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021