Trắc nghiệm Đại số 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Quy đồng mẫu thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Giá trị của biểu thức với $x \neq \frac{1}{3}, y \neq 1$ là:

 • A.Chỉ phụ thuộc vào x
 • B.Chỉ phụ thuộc vào y
 • C.Chỉ phụ thuộc vào x,y
 • D.Không phụ thuộc vào x,y

Câu 2: Giá trị của biểu thức với $x=-\frac{3}{4},y=\frac{1}{2}$ là:

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng.Mẫu thức chung của các phân thức là:

 • A.x-2
 • B.(x-2)(x+3)
 • C.x+5
 • D.(x-2)(x+5)(x+3)

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng.

Mẫu thức chung của các phân thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng:
Mẫu thức chung của các phân thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Đa thức là mẫu thức chung của hai phân thức nào sau đây:

 • A. và $\frac{5x+1}{2x+3}$
 • B. và $\frac{5x+1}{2x^{2}-5x-3}$
 • C. và $\frac{5x+1}{2x-3}$
 • D. và $\frac{5x+1}{2x-9}$

Câu 7: Các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là số nguyên là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Mẫu thức chung của các phân thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng:

Mẫu thức chung của các phân thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng.

Mẫu thức chung của hai phân thức và $\frac{5}{21x^{5}y}$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.65
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Quy đồng mẫu thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 40 44


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021