Trắc nghiệm Hình học 8 bài 1: Tứ giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Tứ giác Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Câu nào sau đây đúng?

Tồn tại một tứ giác lồi có một góc:

 • A.Bằng tổng ba góc kia
 • B.Lớn hơn tổng ba góc kia
 • C.Nhỏ nhất lớn hơn
 • D.Là góc tù

Câu 2: Câu nào sau đây đúng?

Tồn tại tứ giác lồi có:

 • A.Góc lớn nhất nhỏ hơn
 • B.Ba góc tù
 • C.Hai góc tù,còn hai góc kia vuông
 • D.Bốn góc tù

Câu 3: Câu nào sau đây sai?

Trong một tứ giác lồi:

 • A.Hai đường chéo của tứ giác cắt nhau
 • B.Tồn tại một cạnh lớn hơn tổng ba cạnh còn lại
 • C.Tổng độ dài hai đường chéo bé hơn chu vi
 • D.Tổng độ dài hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối

Câu 4: Biết chu vi của tứ giác bằng 80mm và độc dài của một trong các cạnh lớn hơn độ dài của các cạnh còn lại lần lươt là 3mm,4mm,5mm.Độ dài các cạnh của tứ giác là:

 • A.23mm,20mm,19mm,18mm
 • B.22mm,20mm.19mm.18mm
 • C.23mm,21mm,19mm,17mm
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Biết chu vi của tứ giác bằng 66cm, độ dài cạnh thứ nhất lớn hơn độ dài cạnh thứ hai là 8cm, nhưng lại bé hơn độ dài cạnh thứ 3 6cm, còn độ dài cạnh thứ tư gấp 3 lần độ dài cạnh thứ hai. Độ dài các cạnh tứ giác là:

 • A.7cm,15cm,21cm,23cm
 • B.8cm,15cm,22cm,23cm
 • C.7cm,14cm,21cm,24cm
 • D.Một đáp số khác

Câu 6: Cho tứ giác ABCD, giả sử kéo dài tia AD và tia BC cắt nhau tại E.Gọi S là tổng của các góc CDE và DCE, gọi S' là tổng cuat góc BAD và ABC.Nếu đặt thế thì:

 • A.Có lúc r=1, có lúc r>1
 • B.Có lúc r=1, có lúc r<1
 • C.0<r<1
 • D.r=1

Câu 7: Xem hình bên ta cắt tam giác ABC đều cạnh bằng 3 với đoạn DE=EB=1.Chu vi của tứ giác ACED còn lại là:

 • A.6
 • B.6,5
 • C.7
 • D.8

Câu 8: Trong tứ giác ABCD với đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. BO=4, OD=6,AO=8,OC=3 và AB=6. Độ dài của AD là:

 • A.9
 • B.10
 • C.
 • D.

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng.

Cho tứ giác ABCD có thi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng

Cho tứ giác ABCD có thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Tứ giác sgk Toán Hình 8 tập 1 Trang 64 67


 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021