Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hình bên có AB//CD//MN.ta chứng minh được

 • A.
 • B.
 • C.O là trung điểm của MN
 • D.

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Cho hình bình hành ABCD, qua A vẽ tia Ax cắ BD ở I cắt BC ở J và cắt CD ở K.Chứng minh được:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm G.A',B', C' là trung điểm của BC,CA ,AB.Phát biểu nào sau đây sai.

 • A.GA và GN tỉ lệ với GA' và GB'
 • B.GA và GA' tỉ lệ với AC và B'C
 • C.GB' và GC' tỉ lệ với GB và GA
 • D.Đường cao AH của tam giác ABC và đường cao GD của tam giác GBC tỉ lệ với AA'và GA'.

Câu 4: Cho M và N là hai điểm lần lượt thuộc hai cạnh AB và AC của tam giác ABC.Biết MN=6cm,AM=3cm,MB=5cm,AC=16cm,Cn=10cm. Độ dài của cạnh là:

 • A.BC=10cm
 • B.BC=9cm
 • C.BC=16cm
 • D.Một kết quả khác

Câu 5: Cho tam giác ABC,M và N là hai điểm lần lượt thuộc cạnh AB, AC.Biết AM=2cm,MB=5cm,AN=3,2cm,NC=8cm,BC=14cm.Độ dài đoạn thẳng MN là:

 • A.MN=5,6cm
 • B.MN=4cm
 • C.MN=8cm
 • D.MN=5,2cm

Câu 6: Tính x trong hình vẽ bên:

 • A.x=4,5
 • B.x=3
 • C.x=2
 • D.Cả 3 câu trên đều sai

Câu 7: Cho các số liệu như hình, AF và CD được tính và có đáp số là:

 • A.7,5 và 1,2
 • B.3 và 1,85
 • C.4,5 và 2
 • D.Cả 3 câu trên đều sai

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả 3 đều sai

Câu 9: Chọn câu trả lời đúng.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho tam giác ABC có AE=3,EB=2,AD=4,5 và DC=3.Kết quả nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả 3 câu trên đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét sgk Toán 8 tập 2 Trang 59


 • 145 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021