Trắc nghiệm Đại số 8 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các số ngyên dương thỏa mãn hai bất phương tình 2x>-9 và 7-3x>0 là:

 • A.1;2
 • B.3;4
 • C,5;6
 • D. Một đáp số khác

Câu 2: Các số nguyên âm thỏa mãn cả hai bất phương trình 16-2x>0 và 4x-3>0 là:

 • A.-1;-2
 • B.-3;-4
 • C.-5;-6
 • D.Một đáp số khác

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình là:

 • A.S={x|x>}
 • B.S={x|x>}
 • C.S={x|x>}
 • D.S={x|x>}

Câu 4:Tập nghiệm của bất phương trình là:

 • A.S={x|x<}
 • B.S={x|x<}
 • C.S={x|x<}
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình là:

 • A.S={x|x<}
 • B.S={x|x<}
 • C.S={x|x>3}
 • D.S={x|x<}

Câu 6:Cho các bài toán

1.Tìm x để biểu thức $x^{2}+1 nhỏ hơn 0

2.Tìm x,y sao cho

3.Tìm u, để giá trị của biểu thức 0,2u-5 nhỏ hơn hoặc bằng 0

4.Tìm u, để giá trị của biểu thức 0,2u-5 nhỏ hơn hoặc bằng 0

Phát biểu nào sau đây là đúng:

 • A.Bài toán 1 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn
 • B.Bài toán 2 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn
 • C.Bài toán 3 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn
 • D.Bài toán 4 là bài toán đưa về bất phương trình một ẩn

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình

 • A.{x|x<-4}$
 • B.{x|x<-25}$
 • C.{x|x<-25}$
 • D.{x|x>-4}$

Câu 8:Tập nghiệm của bất phương trình là;

 • A.(x|x>)
 • B.{x|x<}
 • C.{x|x>}
 • D.{x|x<}

Câu 9: giá trị x để biểu thức có giá trị dương là:

 • A.x>13
 • B.x<13
 • C.x>14
 • D.Một đáp số khác

Câu 10: Nghiệm của bất phương trình là:

 • A.x<4
 • B.x>4
 • C.x<5
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 43


 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021