Trắc nghiệm toán 8 đại số chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 8 chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để biểu thức là bình phương của một tổng thì giá trị của a thỏa mãn yêu cầu là ?

 • A. 9
 • B. 25
 • C. 36
 • D. Kết quả khác

Câu 2: Ta có: với a, b là các số nguyên và a

 • A. 10.
 • B. 14.
 • C. −14.
 • D. −10

Câu 3: Giá trị của biểu thức M = tại x=10 là?

 • A. M = 10
 • B. M = 20
 • C. M = 100
 • D. M = 200

Câu 4: Tính ta được kết quả?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho , biết A, B, C là các số nguyên. Khi đó A+B+C bằng

 • A. 0.
 • B. 1.
 • C. 2.
 • D. −1.

Câu 6: Phân tích đa thức 3x + 6xy + 2yz + z thành nhân tử, ta được:

 • A. ( 3x + z )( 2y + 1 )
 • B. ( 3x - z )( 2y + 1 )
 • C. ( 3x + z )( 2y - 1 )
 • D. ( 3x - z )( 2y - 1 )

Câu 7: Giá trị của x thỏa mãn là ?

 • A. x = 1.
 • B. x = - 1.
 • C. x = 2.
 • D. x = - 2.

Câu 8: Tìm x biết

 • A. x = −4
 • B. x = 4
 • C. x = −1
 • D. x = −2

Câu 9: Đa thức được phân tích thành nhân tử là ?

 • D.

Câu 10: Phân tích thành nhân tử ta được

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn

 • A. 1.
 • B. 2.
 • C. 0.
 • D. 3.

Câu 12: Biểu thức D = ,D có giá trị là:

 • A.
 • B. −5
 • C.
 • D. 5

Câu 13: Cho x=10-y. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức N=

 • A. N > 1200.
 • B. N < 1000.
 • C. N < 0.
 • D. N > 1000.

Câu 14: Điều vào chỗ trống: ... =

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho (A):

(B):

Chọn câu đúng

 • A. (A) đúng, (B) sai.
 • B. (A) sai, (B) đúng.
 • C. (A), (B) đều sai
 • D. (A), (B) đều đúng.

Câu 16: Thực hiện phép tính (5x - 1)(x + 3) - (x - 2)(5x - 4) ta có kết quả là ?

 • A. 28x - 3.
 • B. 28x - 5.
 • C. 28x - 11.
 • D. 28x - 8.

Câu 17: Giá trị của biểu thức A = là?

 • A. x+1
 • B. 4
 • C. -4
 • D. 1-x

Câu 18: Cho biểu thức : B = (2x − 3)(x + 7) − 2x (x + 5) − x. Khẳng định nào sau đây là đúng.

 • A. B = 21 − x
 • B. B < −1
 • C. B > 0
 • D. 10 < B < 20

Câu 19: Tìm giá trị x thỏa mãn 2x(x − 3) − (3 − x) = 0

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Cho M =

N =

Tìm mối quan hệ giữa M và N

 • A. 2N − M = 60
 • B. 2M − N = 60
 • C. M > 0, N < 0
 • D. M > 0, N > 0
Xem đáp án
 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021