Trắc nghiệm Đại số 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Nhân đa thức với đa thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Biết .Giá trị của x là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Biết . Giá trị của y là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Giá trị của biểu thức tại x=1,5 và y=10 là:

 • A.102,25
 • B.97,75
 • C.-97,75
 • D.-102,25
 • E.Một số khác

Câu 6: Kết quả của phép tính là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 7: Đẳng thức nào sau đây là đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tích là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Biết , giá trị của x là:

 • A.-1
 • B.-2
 • C.1
 • D.2

Câu 10: Ta có bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Chọn câu trả lời đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Tích của đa thức và đa thức $x-2$ là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Tích của đa thức và đa thức $x-y$ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Thực hiện một phép tính ta được kết quả:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp án khác

Câu 16: Chọn câu trả lời đúng

Cho các biểu thức sau :

Các biểu thức đã cho không phụ thuộc vào giá trị của biến x là:

 • A.M và P
 • B.P và Q
 • C.M,P và Q
 • D.M và Q

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng:

Tìm x,biết

 • A.x=5
 • B.x=-5
 • C.x=-3
 • D.Một kết quả khác

Câu 18: Chọn câu trả lời đúng.

Tìm x, biết:

 • A.
 • B.
 • C.x=2
 • D.x=-2

Câu 19: Chọn câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức tại x=-3 là:

 • A.-4
 • B.16
 • C.-10
 • D.10

Câu 20: Chọn câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức tại $x=-\frac{1}{3}$

 • A.
 • B.
 • C.9
 • D.-9
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Nhân đa thức với đa thức sgk Toán đại 8 tập 1 Trang 6 9


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021