Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho . Biết AB=3A'B'. Kết quả nào sau đây là sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho . Biết $\frac{AB}{A'B'}=\frac{2}{5}$ và hiệu số của chu vi $\Delta A'B'C'$ và $\Delta ABC$ là 30cm. Phát biểu nào sau đây là đúng.

 • A.Chu vi của là 20cm, chu vi của $\Delta A'B'C'$ là 50cm
 • B.Chu vi của là 50cm, chu vi của $\Delta A'B'C'$ là 20cm
 • C.Chu vi của là 45cm, chu vi của $\Delta A'B'C'$ là 75cm
 • D.Cả 3 phát biểu trên đều sai

Câu 3: Cho AC=3cm CN=3cm. Có BC//MN. Kết quả nào sau đây đúng:

 • A.Nếu đvdt thì $S_{\Delta AMN}=60$ đvdt
 • B.Nếu đvdt thì $S_{BCNM}=52,5$ đvdt
 • C.Nếu đvdt thì $S_{\Delta ABC}=12$ đvdt
 • D.Nếu đvdt thì $S_{\Delta ABC}=20$ đvdt

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:

Tam giác ABC có AB=8cm, AC=6m, BC=10cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC có cạnh lớn nhất là 25cm.Tính các cạnh còn lại của A'B'C'.

 • A.4cm;3cm
 • B.7,5cm;10cm
 • C.4,5cm;6cm
 • D.15cm;20cm

Câu 5: theo tỉ số m. Ta có

 • A.MN=mRK
 • B.NP=mKS
 • C.MP=mRS
 • D.KS=mNP

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

có hk=5cm,KI=7cm,HI=8cm,EF=2,5cm.Ta có:

 • A.EG=3,5cm
 • B.EG=16cm
 • C.EG=4cm
 • D.EG=14cm

Câu 7: . Phát biểu nào sau đây là sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tam giác ABC và XYZ đồng dạng, A tương ứng với X,B với Y.Biết AB=3cm, BC=4 và XY=5, vậy YZ bằng:

 • A.
 • B.6
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho hình bình hành ABCD với góc ABC =120, AB=16 và BC=10. Kéo dài CD một đoạn DE=4.Gọi F là giao điểm của AD và BE, độ dài FD gần nhất với:

 • A.1
 • B.2
 • C.3
 • D.4

Câu 10: Cho ta có:

 • A.
 • B.
 • C.cả a,b đều đúng
 • D. cả a,b đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng sgk Toán 8 tập 2 Trang 69


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021