Trắc nghiệm Đại số 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phương trình x+9=9+x có tập nghiệm của phương trình là:

 • A.S=R
 • B.S={9}
 • C.S=Ø
 • D.S={R}

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

 • A.3(x-1)+2=x <=> x=-1
 • B.x+3=2x <=>x=-3
 • C.2x-3=-x <=>x=3
 • D.3-(x-4)=2x <=> x=

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho phương trình 2x-4=0, trong các phương trình sau,phương trình nào tương đương với phương trình đã cho:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.6x+12=0

Câu 5: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số:

 • A.
 • B.1-3x=0
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng.Phương trình 5x+2x+14=0 có nghiệm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng. Phương trình x-9=5-x có nghiệm là:

 • A.x=-7
 • B.x=7
 • C.x=-2
 • D.x=2

Câu 8: Chọn câu trả lời đúng. Phương trình 15x-4x=15x-x có nghiệm là:

 • A.x=-6
 • B.x=6
 • C.x=0
 • D.x=3

Câu 9: Cho các phương trình 1 ẩn sau:

(1) u.(2u+3)=0

(2)2x+3=2x-3

(3)

(4)(2x+1)(t-1)=0$

Kết quả nào sau đây là sai

 • A.(1) có tập nghiệm S={0;}
 • B.(2) có vô số nghiệm
 • C.(3) có tập nghiệm : S=Ø
 • D.(4) có tập nghiệm S={1;}

Câu 10: Cho các phương trình

(1) x=-1

(2) 2x+

(3) 0(x-2)=3

(4)

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

 • A.Cả bốn phương tình đều không phải phương trình một ẩn số
 • B.Cả bốn phương trình đều là phương trình một ẩn số
 • C.Chỉ có phương trình (1) và (3) là phương trình một ẩn số.Còn phương trình (2) và (4) không phải là phương trình một ẩn số
 • D.Các phát biểu a,b,c đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 7


 • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021