Trắc nghiệm Đại số 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các đẳng thức sau,đẳng thức nào sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Trog các đẳng thức sau,đẳng thức nào sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Chỉ ra một câu sai

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng

Mẫu số chung của là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả A,B,C đều sai

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống trong đẳng thức: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng :

Cho biết ta tìm được M=

 • A.x-1
 • B.x+1
 • C.
 • D.

Câu 8: Hai phân thức và $\frac{9-x^{2}}{x+5}$ được biến đổi thành cặp phân thức có cùng tử thức là:

 • A. và $\frac{(x-3)^{2}}{x+5}$
 • B. và $\frac{9-x^{2}}{x+5}$
 • C. và $\frac{9-x^{2}}{x+5}$
 • D. và $\frac{9-x^{2}}{x+5}$

Câu 9: Hai phân thức và $\frac{x^{2}-1}{x+2}$ được biến đổi thành cặp phân thức có cùng tử thức là:

 • A. và $\frac{(x^{2}-1)(x-4)}{(x-2)(x-4)}$
 • B. và $\frac{(x^{2}-1)(x-4)}{(x+2)(x-4)}$
 • C. và $\frac{(x^{2}-1)(x-4)}{(x+2)(x-4)}$
 • D. và $\frac{(x^{2}-1)(x+1)(x-4)}{(x+2)(x+1)(x-4)}$

Câu 10: Chỉ ra một câu sai:

Mẫu thức chung của và $\frac{1}{4(x-y)}$ là:

 • A.-20(x-y)
 • B.20(x-y)
 • C.Cả 2 câu a và b đều đúng
 • D.Cả 2 câu a và b đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức sgk Toán 8 tập 1 Trang 36 38


 • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021