Trắc nghiệm Hình học 8 bài 6: Đối xứng trục

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6: Đối xứng trục Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các điể A',B',C' đối xứng với các điểm A,B,C qua đường thẳng d.Biết rằng điểm B nằm giữa các điểm A và C.AC=5cm và BC=3cm.Độ dài A'B' là

 • A.1cm
 • B.2cm
 • C.3cm
 • D.Một đáp số khác

Câu 2: Các điểm A,B và C thẳng hàng theo thứ tự đó và đối xứng với các điểm A',B' và C qua đường thẳng d.Biết BC=4cm và AB=13cm.Độ dài A'C' là:

 • A.15cm
 • B.16cm
 • C.17cm
 • D.Một đáp số khác

Câu 3: Các điểm A' B' C'đối xứng với các điểm A,B,C qua một đường thẳng nào đó.Trong các câu sau, câu nào đúng?

 • A.Nếu AB=2dm,AC=10dm,BC=80cm thì A'B'C' thẳng hàng
 • B.Nếu AB=1,1cm,B'C'=5cm,CA=6cm thì A'B'C' thẳng hàng
 • C.Nếu A'B'=3dm,AC=7dm,B'C'=11cm thì A'B'C' thẳng hàng
 • D.Nếu AB=3,2dm,A'C'=5,1cm,B'C'=8,5cm thì A'B'C' thẳng hàng

Câu 4: Cho tam giác ABC, trong đó AB=11,5cm,AC=6cm.Vẽ hình đối xứng với tam giác đã cho qua trung điểm của cạnh BC.Chu vi của tứ giác tạo thành là:

 • A.12,1cm
 • B.33cm
 • C.34cm
 • D.35cm

Câu 5: Với các chữ cái cho sau đây: A, D U $K$ K H $H$

Khẳng định nào sau đây đúng:

 • A.Chỉ có A,U mới có trục đối xứng, các chữ cái còn lại đều không có trục đối xứng
 • B.Các chữ cáu A,U,D,H,K đều có trục đối xứng, các chữ cái còn lại không có trục đối xứng
 • C.Chỉ có chữ cái là không có trục đối xứng.Các chữ cái còn lại eeffu có trục đối xứng
 • D.Tất cả các chữ cái đều có trục đối xứng

Câu 7: Cho hình,AP=AQ,AH là trung trung của PQ.Có bao nhiêu cặp đoạn thẳng đối xứng nhau qua AH.

Kết quả nào sau đây đúng?

 • A.1
 • B.3
 • C.2
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Ngũ giác ABCDE cho hình bên có masy trục đối xứng và mấy tâm đối xứng

 • A.Ba trục đối xứng và hai tâm đối xứng
 • B.Một trục đối xứng và một tâm đối xứng
 • C.Bảy trục đối xứng và hai tâm đối xứng
 • D.Một trục đối xứng,không có tâm đối xứng

Câu 9: Cho các điểm A'B'C' đối xứng với các điểm A,B,C qua đường thẳng d.Các điểm A',B',C' thẳng hàng nếu biết:

 • A.AB=2dm;AC=10dm;BC=80cm
 • B.AB=11cm,B'C'=5cm;CA=6cm
 • C.A'B'=3cm,AC=9cm,BC=5cm
 • D.AB=4dm,AC=8dm,B'C'=120cm

Câu 10: Câu nào sau đây sai.Cho các điểm A',B',C' đối xứng với điểm A,B,C qua đường thẳng d.Các điểm A',B',C' thẳng hàng nếu biết:

 • A.A'B'=1dm,AC=3dm,B'C'=40cm
 • B.AB=1,7cm;AC=8cm;B'C'=5,3cm
 • C.AB=4,5cm;AC=2,5cm;BC=7cm
 • D.AB=3cm;A'B'=7cm;BC=4cm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 6: Đối xứng trục sgk Toán hình 8 tập 1 Trang 84 89


 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021